Prof. Dr. Ali Ergül Öğretim Üyesi
📞Telefon
+90 312 222 58 26 / 2507
Faks
+90 312 222 58 72
E-Posta
ergul@ankara.edu.tr
🌎WWW

Ekibin çalışma konularını; Ülkesel bitki gen kaynaklarında moleküler ıslah ( Genetik tanı veri tabanlarının oluşturulması;  markır geliştirme; gen kaynaklarında  ilişkilendirme haritalaması, genetik haritalama,  MAS-Marker Assisted Selection gibi fenotip- genotip ilişkilendirmeleri) ve abiotik-biotik  stres koşullarına yönelik genom/ fonksiyonel genom bilimi (EST tespiti, transkriptom ve gen ifade analizleri, aday genlerin belirlenmesi)  araştırmaları oluşturmaktadır.

BURSLU-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ  ALIM KOŞULLARI(Bulunmamaktadır)

 

DOKTORA (Tercihen): Enstitü ‘de veya en az dengi yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisansı tamamlamış olmak, SCI  yayınları olması

YÜKSEK LİSANS : İKİ REFERANS, (Tercihen) ALES:  75 , Yabancı dil:  70, Not ortalaması: 3.30/4 üzeri

STAJ BAŞVURULARI:  Doğrudan Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans Ank Ü. Zir. Fak. Bah. Bit. 1991-
Yüksek Lisans Ank Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-
Doktora Ank Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 2000-
Doç. Dr. Ank Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 2005-
Prof. Dr. Ank Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 2011-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Ank Ü. Zir. Fak. Bah. Bit. 1991-2000-
Doktora içi burs (TÜBİTAK NATO) TÜBİTAK-MAM 1997-1999-
Doktora içi yurdışı burs (TÜBİTAK NATO) University of Crete Department of Molecular Biology, Yunanistan 1998-1999-
Doktora sonrası burs (TÜBİTAK NATO-B1) University of Nevada Department of Biochemistry, Reno, ABD 2003-2004-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Mühendis T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- TAGEM 2000-2002-
Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2010-2012-

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2013-2014 Crocus speciosus Bieb. (Çiğdem) Türlerinin Moleküler, Sitogenetik Tanımlamaları ve Çiçek MADS-box Genlerinin İfade Analizi TÜBİTAK-TOVAG Yürütücü
2013-2016 Şeker Pancarında Rhizomania’ya Dayanıklı Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi ve Yabani Pancar Populasyonlarında Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi TÜBİTAK-TOVAG-Proje no:113O095 Yürütücü 🔄
2012-2014 Asma Anacı Köklerinde Endoplazmik Retikulum (Er) Stresi Transkriptlerinin Mikrodizin (Microarray) Analizleri Ankara Üniversitesi BAP-Proje no:12B4143002 Yürütücü
2010-2013 Endoplazmik Retikulum (Er) Ve Tuzluluk Stresi Transkriptomlarının Asma Anacında Mikrodizin(Microarray) Analizleri TÜBİTAK-TOVAG-Proje no: 105 O 110 Yürütücü
2010-2012 Armut Anacı Islahı Kapsamında Ahlat Genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Tuzluluk, Kuraklık ve Demir Noksanlığı Streslerine Karşı Performanslarının in Vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Stres Altında Mikro Sürgünlerde Bazı Mineral Madde ve Enzim Düzeyleri ile Dehidrin Geni İfadesinin Araştırılması Ankara Üniversitesi BAP Yardımcı Araştırıcı
2006-2009 Ülkemizde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Meyve Türleri ile Asma Gen Kaynaklarının High-throughput Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması. TÜBİTAK-KAMAG-Proje no:105G078 Yönetici
2006-2009 Kariyer Araştırmalarında Yeni SSR DNA Markör Geliştirme Pilot Projesi: Ülkemizde endemik ve ticari öneme sahip bazı bitki türlerinde Mikrosatellit-AFLP yöntemiyle SSR lokusu izolasyonu ve genetik kaynakların karakterizasyonunda kullanımı TÜBİTAK-TOVAG-Proje no: 104 O 599 Yürütücü
1998-2001 GAP Bölgesi Bağcılığında Kuraklık ve Tuz Stresine Dayanıklılığın Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması Üzerine Araştırmalar TÜBİTAK-TARP -Proje no: 2059 Yardımcı Araştırıcı
2002-2005 Asma (Vitis vinifera L.)’da Genom Haritalaması: Önemli Morfolojik Karakterlere ve Fungal Kökenli Hastalıklara Yönelik AFLP ve SSR Linkage Gruplarının Oluşturulması DPT-Proje no: 2002-K-120130-11 Yardımcı Araştırıcı
1996-1999 Çavuş Üzüm Çeşidinde Çiçek Tozu Kısırlığına İyonize Radyasyon Uygulamalarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 96-11-01-03 veTÜBİTAK-TOGTAG-Proje no: 1501 Yardımcı Araştırıcı
1996-1999 Asmalarda (Vitis vinifera L.) RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Tekniği İle Moleküler Karakterizasyon Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 96-11-01-02 Yardımcı Araştırıcı
1993-1996 Ankara (Kalecik) Koşullarında Alphonse Lavallee, Amasya, Gülüzümü, Çavuş ve Hafızali Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 93-11-01-03 Yardımcı Araştırıcı
1992-1994 Türkiyede Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Jel Elektroforez Yöntemi İle Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 92-11-01-04 Yardımcı Araştırıcı
1992-1994 Kalecik Karası Üzüm Çeşidi İçin En Uygun Terbiye Şeklinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 92-11-01-01 Yardımcı Araştırıcı
1990-1993 Bağda Uygulanan Farklı Aşılama Yöntemlerinin Aşıda Başarı ve Gelişme Üzerine Etkileri Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 90-11-01-02 Yardımcı Araştırıcı

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Umut Kibar 🔄
Filiz Mutaf Yabani Şeker Pancarı Türlerinde Rhizomania’ya Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi
Sinem Demirel Küllemeye (Uncinula necator) tolerant üzüm çeşitlerinin Patojenez İlişkilendirilmiş Protein gen ifadesi analizleri ile belirlenmesi
Mohammed Ebrahime Abiotik stres aday genlerinin üzüm çeşit ve anacında ifade profillerinin araştırılması
Parizad Allahverdikhan Vaziri(Eş Danışman) Crocus speciosus Bieb. türlerinin in vitro çoğaltımı, moleküler ve sitogenetik analizleri ve MADS-Box genlerinin ifadelerin belirlenmesi
Canan Yüksel Asmada Kök Stres Transkriptomlarının Belirlenmesine Yönelik Mikrodizin Analizler
Ayça Karauz(Eş Danışman) Melezleme Islahı İle Elde Edilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ebeveyn Analizleri ve Çekirdeksiz Fertlerin Marköre Dayalı Seleksiyonu
Melike Bakır Asma Çeşit ve Anaçlarında Kuraklık ve Tuz Stresi Toleransına Yönelik Mikrodizin Analizleri ve Stres İle İlgili Transkriptomların Tespiti
Sema Acunalp Ekonomik Öneme Sahip Yerli Kiraz (Prunus Avium L.) Genotiplerinin SSRs (Simple Sequence Repeats)’a Dayalı Genetik Karakterizasyonu
Hatice Altınbay Doğu Anadolu’ da Yetişen Bazı Armut Gen Kaynaklarının SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörlere Dayalı Genetik Karakterizasyonu
Umut Kibar Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü EST (Expressed Sequence Tags) Koleksiyonlarından Üzüm Mikrosatellit Lokuslarının Tanımlanması
Şirin Aslantaş Batı Akdeniz Üzüm Çeşitlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Ülke Asma Kaynakları ile Genetik ilişkisi
Nur Yıldırım Kara (Siyah) Üzüm Gruplarının SSR (Simple Sequence Repeat) Markörlere Dayalı Karakterizasyonu ve Ülke Asma Kaynakları İle Genetik İlişkisi
Sertan Çevik (Eş Danışman) Kuraklık Toleransları Farklı Olan Cicer (Nohut) Genotiplerinde Askorbat ve Glutatyon Uygulamlarının Antioksidant Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Genomik Varyasyonlarının Karşılaştırılması
Ali Emre Akpınar Bazı elma (Malus x domestica borkh.) Genotiplerinin SSRs (Simple Sequence Repeats)’ a Dayalı Genetik Karakterizasyonu
Canan Yüksel Manisa, İzmir, Aydın ve Kütahya İllerine ait Asma Gen Kaynaklarının SSR’s (Simple Sequence Repeats)’a Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Determination of genetic diversity of Vitis vinifera cv. Kabarcik populations from the Coruh Valley using SSR markers. Biochem Genet Agar G, Yildirim N, Ercisli S, Ergul A, Yuksel C
Identification of tissue-specific, abiotic stress-responsive gene expression patterns in wine grape (Vitis vinifera L.) based on curation and mining of large-scale EST data sets. BMC Plant Biol Tillett RL, Ergül A, Albion RL, Schlauch KA, Cramer GR, Cushman JC
Amplified fragment length polymorphism analysis of grapevine rootstock genotypes in Turkey. Genet Mol Res Ergül A, Aras S, Söylemezoğlu G
Transcript abundance profiles reveal larger and more complex responses of grapevine to chilling compared to osmotic and salinity stress. Funct Integr Genomics Tattersall EA, Grimplet J, DeLuc L, Wheatley MD, Vincent D, Osborne C, Ergül A, Lomen E, Blank RR, Schlauch KA, Cushman JC, Cramer GR
Proteomic analysis reveals differences between Vitis vinifera L. cv. Chardonnay and cv. Cabernet Sauvignon and their responses to water deficit and salinity. J Exp Bot Vincent D, Ergül A, Bohlman MC, Tattersall EA, Tillett RL, Wheatley MD, Woolsey R, Quilici DR, Joets J, Schlauch K, Schooley DA, Cushman JC, Cramer GR
Water and salinity stress in grapevines: early and late changes in transcript and metabolite profiles. Funct Integr Genomics Cramer GR, Ergül A, Grimplet J, Tillett RL, Tattersall EA, Bohlman MC, Vincent D, Sonderegger J, Evans J, Osborne C, Quilici D, Schlauch KA, Schooley DA, Cushman JC
Multiple origins of cultivated grapevine (Vitis vinifera L. ssp. sativa) based on chloroplast DNA polymorphisms. Mol Ecol Arroyo-García R, Ruiz-García L, Bolling L, Ocete R, López MA, Arnold C, Ergul A, Söylemezoğlu G, Uzun HI, Cabello F, Ibáñez J, Aradhya MK, Atanassov A, Atanassov I, Balint S, Cenis JL, Costantini L, Goris-Lavets S, Grando MS, Klein BY, McGovern PE, Merdinoglu D, Pejic I, Pelsy F, Primikirios N, Risovannaya V, Roubelakis-Angelakis KA, Snoussi H, Sotiri P, Tamhankar S, This P, Troshin L, Malpica JM, Lefort F, Martinez-Zapater JM
AFLP analysis of genetic variation within the two economically important Anatolian grapevine (Vitis vinifera L.) varietal groups. Genome Ergül A, Kazan K, Aras S, Cevik V, Celik H, Söylemezoğlu G
Characterizing the grape transcriptome. Analysis of expressed sequence tags from multiple Vitis species and development of a compendium of gene expression during berry development. Plant Physiol da Silva FG, Iandolino A, Al-Kayal F, Bohlmann MC, Cushman MA, Lim H, Ergul A, Figueroa R, Kabuloglu EK, Osborne C, Rowe J, Tattersall E, Leslie A, Xu J, Baek J, Cramer GR, Cushman JC, Cook DR