Fungus Biyoteknolojisi ve Uygulama Alanları

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710061 2 2 3 6 Seçmeli Doç. Dr. Demet Cansaran Duman
Dersin Amaçları

Enstitümüz ve diğer Enstitüler bünyesinde Fungus Biyoteknolojisi ve Uygulama Alanları konu alan bir ders bulunmamaktadır. Bu ders kapsamında Fungusların Genel Özellikleri, Fungus Hücre Biyoloji ve Moleküler Teknolojileri, Fungus biyoteknolojisinde gen klonlama uygulamaları ve klonlama stratejileri, Fungal transkriptomik ve proteomiks, Fungus enzimlerinin biyoteknolojik kullanımı, Fungus sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik açıdan önemi, Fungus lipitlerinin biyoteknolojik önemi, Funguslarda kitin biyosentezi ve biyoteknolojik uygulamaları, Endüstriyel atık sulardan boyar maddelerin funguslar ile giderimi, Ağır metal gideriminde fungusların kullanımı ve Funguslarla hidrokarbonların yıkımı konularında dersi alan öğrencilerimize bilgi akışı sağlanmış olacaktır.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1 Fungusların biyoteknolojik önemi Fungusların biyoteknolojideki yeri, önemi ve kullanım alanları hakkında bilgi verilecektir.
2 Fungusların Genel Özellikleri

 

 

– Fungusların Üreme Tipleri- Fungusların Ekolojisi

– Fungusların Sınıflandırılması

-Fungusların Kullanım Alanları (Faydalı ve Zararlı Funguslar)

-Fungus Yetiştirme Teknikleri

3 Fungus Hücre Biyoloji ve Moleküler Teknolojileri – Fungus nükleusu ve kromozomlar-Fungal genom yapısı ve gen ekspresyonu

-Fungal mitokondri ve mtDNA yapısı

4 Funguslarda genetik analiz yöntemleri -Moleküler markör tipleri ve funguslarda uygulamaları-Fungus genom sekanslama teknikleri

-Data analizi yöntemi ve yorumlanması

5 Fungal transkriptomik ve proteomiks

 

 

 

 

-Funguslardan RNA izolasyonu-cDNA sentezi

-Funguslarda Real time (RT) PCR tekniği uygulamaları ve yorumlanması

-Funguslarda mikroarray uygulamaları

-Funguslarda protein izolasyonu ve saflaştırılması

-Elektroforetik Teknikler

-Protein Kütle Spektrofotometresi

-Fungal proteomiks ve uygulamaları

6 Fungus biyoteknolojisinde gen klonlama uygulamaları ve klonlama stratejileri -Fungus Biyoteknolojisinde gen klonlama ve uygulamaları-Mantar yetiştiriciliğinde gen klonlamasının kullanımı ve biyoteknolojik önemi
7 Fungus enzimlerinin biyoteknolojik kullanımı  -Funguslardaki Amilaz, Proteaz, Lipaz, Ksilanaz, Tanaz, Fitaz enzimlerinin byoteknolojik önemi-Bazı fungus enzimlerinin ticari önemi

-Funguslarda enzim immobilazyonu teknikleri ve uygulamaları

8 Fungus sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik kullanımı -Fungus sekonder metabolitlerinde antimikrobiyal, antifungal ve antiviral aktivite tayini-Fungus seconder metabolitlerin biyoteknolojik açıdan önemi
9 Fungus lipitlerinin biyoteknolojik önemi

 

-Funguslarda çoklu doymamış yağ asitlerinin üretimi- Funguslardan ɤ-linolenik asit ve Eikosapolyenoik asit üretimi ve biyoteknolojik açıdan kullanımı

-Fungus ve yüzey aktif maddeler ile biyoteknolojik uygulamalar

-Funguslar ve glikolipit yüzey aktif maddeler hakkında bilgiler verilecektir.

10 Funguslarda kitin biyosentezi ve biyoteknolojik uygulamaları Kitin biyosentezinin genel özellikleri ve mekanizması, genetik kontrolü, funguslarda kitin sentezinde gen kodlanması ve kitin sentezinin biyoteknolojik önemi konusunda bilgi verilecektir.
11 Endüstriyel atık sulardan boyar maddelerin funguslar ile giderimi I -Funguslarda lignin yıkımı-Fungal enzimler (Lignin peroksidaz, Mangan bağlı peroksidaz, Lignin yıkımında lakkaz enziminin rolü ve işlevi) ile boyar maddelerin giderimi

 

12 Endüstriyel atık sulardan boyar maddelerin funguslar ile giderimi II -Endüstriyel Atık Sularda boyar madde’nin (Remozol Brilliant Blue) funguslar aracılığı ile giderimi-Funguslar tarafından Azo boyaların yıkımı ve bioreaktör geliştirilmesi
13 Ağır metal gideriminde fungusların kullanımı -Sulu çözeltilerden ağır metallerin gideriminde fungusların kullanılması-Fungus biyoteknolojisinde ağır metal biyosorpsiyon ve adsorpsiyon çalışmaları

-Hava kirliliği tayininde fungusların kullanımı ve kirlilik haritalarının oluşturulması

-Bioreaktör dizaynı ve ticari uygulamalar

14 Funguslarla Hidrokarbonların Yıkımı -Funguslarla alkanlar ve alkenlerin yıkımı-Funguslarla terpenlerin yıkımı

-Funguslarla monosiklik ve polisiklik aromatik hidrokarbonların yıkımı

-Funguslarla hidrokarbonların yıkımının biyoteknolojik önemi ve uygulamaları

Okuma listesi

1) Michael J. Carlile, Sarah C.Watkinson, Graham W.Gooday. The Fungi. Second Edition. Academic Press, 2001. Print ISBN-10: 0127384464.

2) Webster J, Weber R. Introduction to Fungi. Third Edition, 2007.

3) Bridge PD, Arora DK, Reddy CA, Elander RP. 2000. Applications of PCR in Mycology. CABI Publishing, UK.

4) Dilip K. Arora. 2004. Handbook of Fungal Biotechnology, second Edition, Revised and Expanded. ISBN: 0-8247-4018-1.

5) Dilip K. Arora. 2004. Fungal Biotechnology in Agricultural, Food, and Environmental Applications. ISBN: 0-8247-4770-4.

6) Kevin Kavanagh. Fungi Biology and Applications.2011. ISBN 978-0-470-97710-1.