Temel Biyoinorganik Kimya

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710181 3 0 3 6 Seçmeli Prof. Dr. Orhan Atakol
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Temeller ve Kavramlar: Biyoinorganik kimya kavramının tarihsel gelişimi, Esansiyel elementlerin canlılarda bulunuşu, Metal iyonları için biyolojik ligandlar, Proteinlerin koordinasyonu, Enzimatik kataliz Tetrapirol ligandları ve makro halkalı ligandlar ,Vitamin B12; Fotosentezde metallerin rolü; Mg, Mn: Fotosentezde absorpsiyon ve uyarılma, Elektron aktarımı ve yük ayrılması, Suyun oksidasyonu, Anorganik oksijen (O2); Oksijen alınması taşınması ve depolanması. Demir ve kükürt; Hem dışındaki demirli proteinler ve biyolojik önemleri, demirin alınması, taşınması ve depolanması; Nikel içeren enzimler; Üreaz, hidrogenazlar; Bakır içeren proteinler; Oksidaz-redüktaz olarak bakır proteinleri, Mavi Bakır proteinleri, Tip 1 ve Tip 2 bakır merkezli proteinler, Citokrom C oksidaz, Cu/Zn süper oksit dismutaz; Çinko, enzimatik kataliz, karbonik anhidrazlar, karboksi peptitazlar, peptitazlar, kataliz mekanizmaları; Mo, W, V ve Cr, azot (N) fiksasyonu yapan enzimler, alternatif nitrogenazlar; Alkali ve toprak alkali metal iyonlarının biyolojik İşlevleri; K+, Na+, Ca2+, Mg2+; Biyomineralizasyon, CaCO3, Ca3(PO4)2, H2SiO3, Fe2O3 ve ağır metal sülfatları oluşumu; Ametal ve yarımetallerin biyolojik İşlevleri; B, Si, As, yükseltgenme basamağı 3 olan fosfor, Br, F, I, Se; Ağır metaller, Pb, Cd, Hg, Tl ve Cr(IV). Toksik hafif metaller; Be, Al; Esansiyel olmayan elementler; Pt, Au ve Zi. Kemoterapi

Okuma listesi