• TR
  • EN
Menü

Duyuru: 2020-2021 Güz Yarıyılı / Announcement: Fall Semester 2020-2021

Ankara Üniversitesi 2020-2021 Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuran Yabancı Uyruklu Adayların Listesi (sonuçlar için basınız)

List of Foreign Candidates applied for Fall Semester 2020-2021 to the Graduate Programs of Ankara University (click for results)

Adı Soyadı Program
Fatemeh MOTTAGHİZADEH Temel Biyoteknoloji Doktora
Hamideh KARİMİ Temel Biyoteknoloji Doktora
Saina RAHİMİ(ASİL) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Ola KRAYEM(ASİL) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Diba ZARE(ASİL) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Asma Ahmed AL RAHOMI(Yedek) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Dına AL-MALIKI(Yedek) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Asell AL-QARAGHULI(Yedek) Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, listede adları yazılı adayların, kesin kayıt işlemleri için aşağıda istenen belgeleri sadece kargo yoluyla 10 Ağustos 2020 tarihine kadar Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü adresine göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Due to the global epidemic of Coronavirus (COVID-19), candidates whose names are listed to must send the original documents requested (see below) to the address of the Graduate School of Social Sciences only by cargo until August 10, 2020 for final registration. Applications to be made personally will not be accepted.

Türkçe olarak sürdürülen lisansüstü programların yıllık öğrenim ücreti 2000 Euro’dur.

Annual tuition fees of M.A and Ph.D programs in Turkish are €2000

Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında eksik belge olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesine göre kayıt işlemleri iptal edilecektir.

In accordance with 53/3 article of Ankara University Graduate Education Regulation, the final registration process of the candidates will canceled if the documents sent to the Graduate School of Social Sciences for the final registration are missing or the documents are not sent to the Graduate School.

İSTENEN BELGELER / REQUESTED DOCUMENTS

-6 adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.)

-6 biometric photos (4.5 x 6 cm.)

 

-Diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya mezun olunan üniversite tarafından verilmiş onaylı örneği ve tercümeleri

-A translation copy of the diploma or graduation certificate approved by notary or University

 

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi veya “Okul Tanınma Belgesi” (noter onaylı)

-Certificate of the equivalence document or “School Recognition Certificate” received from the Higher Education Council (YÖK).

 

-Not Döküm Belgesi (Transkript) (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi)

-Transcript (Translation of the ones received from foreign countries approved by notary)

 

-Pasaport fotokopisi ve sayfalarının tercümesi (noter onaylı)

-Copy of the passport and the translation of pages approved by notary

 

-Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi (Türkçe programlara başvuracak adaylar için)

-Original or computer printout of TÖMER-Ankara University Turkish exam result document or Turkish Proficiency Certificate to be obtained from Yunus Emre Enstitüsü (For candidates who will apply to Turkish graduate programs)

 

-TÖMER ADP C1 belgesi (Türkçe programlara başvuracak adaylar için)

-TÖMER ADP C1 Certificate (For candidates who will apply to Turkish graduate programs)

-Burs belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı) (burslu okuyacak adaylar için)

-Scholarship certificate (original or computer output) (for candidates with scholarship)

 

– Uluslararası Öğrenci Formu

– International Student Form